Styrelsen
Stockholm Pinballs styrelse blev framröstad på första årsmötet enligt följande:
Ordförande Robert Eldrim
Vice Ordförande Linus Jorenbo
Sekreterare Linnea Edlund
Kassör Johan Småros
Övriga ledamöter Mats Runsten
  Patrik Bodin
Revisorer Nicklas Karlbom
  Rolph Ericson
Valberedning Rolph Ericson
  Linnea Edlund
   
Föreningsstadgar

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Stockholm Pinball

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att främja flipperklimatet, spelandet av flipperspel i Stockholm samt att ge flipperentusiaster en möjlighet att träffas. Vi arrangerar sociala tillställningar som tex flippertävlingar och spelträffar.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen eller hemsidan. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.
Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, ekonomi, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller flera revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas på föreningens hemsida minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1)     mötets öppnande
2)     mötets behörighet
3)     val av mötets ordförande
4)     val av mötets sekreterare
5)     val av två personer att justera protokollet
6)     styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7)     ekonomisk berättelse för förra året
8)     revisorernas berättelse för förra året
9)     ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10)   årets verksamhetsplan
11)   årets budget och fastställande av medlemsavgift
12)   val av årets styrelse och dess storlek.
13)   val av årets revisor
14)   val av årets valberedare
15)   övriga frågor
16)   mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen.
För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas på föreningens hemsida minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt
Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.


Nuvarande regler för stpb.com

Stockholm Pinball är en förening som startades för att Flipperspelande Stockholmare skulle kunna bilda gemenskap och tillsammans jobba för ett ökat flipperintresse i Stockholm.
På så sätt hoppas vi att operatörer och spelhallsägare kan finna anledning att hålla hög standard på befintliga spel, samt köpa in nytillverkade.

Allmäna regler
A1. Stockholm Pinballs syfte är att främja flipperspelandet och flipperspelsverksamhet i Stockholm och regler och stadgar kan därför förändras med tiden.

A2. Stockholm Pinball är en lokal förening och främst till för spelare som bor inom 08-området, men även utomstående kan bli s.k stödmedlemmar.
En stödmedlem kan delta i föreningens verksamhet, bortsett från vissa tävlingar som är avsedda för att kora Stockholms duktigaste spelare.

A3. När en medlem har varit medlem i ett år skickas en mailförfrågan ut till denne om fortsatt medlemsskap. Detta mail måste bekräftas inom 30 dagar. Skulle medlemmen inte vilja vara med, eller inte svarar på mailet, avaktiveras dennes användare från hemsidan.

Regler för Hemsidans Administration
B1. Föreningens informationsmedium är hemsidan www.stockholmpinball.com.
Huvudansvarig för hemsidan är f.n. Robert Eldrim.
Det är huvudansvarigs uppgift att utse hjälpadministratörer för hemsidans olika underavdelningar.
Huvudansvarig svarar under styrelsen.

Regler för tävlingar och utmaningar
C1. Medlemmar som inte har varit aktivt tävlande, i utmaningar och stpb-arrangerade tävlingar, kommer efter 3 månaders inaktivitet försvinna från rankinglistan och hamna på en separat lista; "inaktiva spelare", tills de börjar spela igen. En inaktiv medlems ranking behålls oförändrad.
Mer info om tävlingar och utmaningar hittar du under "Tävlingar"

Regler för Ranking
D1.
Stockholm Pinball använder sig av en anpassad variant av Elo-systemet att räkna ranking på spelade matcher inom stockholm pinball.

D2. Ranking räknas alltid ut på spelade matcher i Stockholm Pinballs månadsfinaler och på spelade utmaningar. Till övriga tävlingar inom föreningen beslutar tävlingens initiativtagare om ranking ska räknas.
Mer info om rankingsystemet hittar du under "Tävlingar"

Regler för Highscore
E1. 100% ärlighet gäller vid införande av nytt highscore. Fusk kan leda till uteslutande ur föreningen.

E2. Ett highscore måste vara taget i offentlig lokal på ett spel utställt i 08-området.

E3. Ett highscore ligger på den allmänna listan i ett år, därefter visas den enbart på medlemmens personliga info-sida och ger inga highscore-poäng.

E4. Ett spels "All time" highscore ska finnas kvar på den allmänna listan, även efter ett år, i parantes efter spelets namn. Detta highscore ger dock inga highscorepoäng då det blir äldre än 1 år.